Video quảng cáo món ăn dạng VFX, 3D

0

 

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

 

Loại video: Video sản phẩm

Ngành nghề: Dịch vụ ăn uống

Dạng sản xuất: VFX, 3D

Thời gian thực hiện: 1 – 2 ngày

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!